Δευτέρα 11 Νοέμβριος 2019

  

α. Η μέριμνα για την εφαρμογή του από 3.7.2000 π.δ/τος (ΦΕΚ Δ'395) "Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά-Μαραθώνα Αττικής ως Εθνικού Πάρκου" και του κανονισμού Διαχείρισης και Λειτουργίας.

β. Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και φορέων της περιοχής, για την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής τους στο πρόγραμμα διατήρησης της περιοχής, με ενημερωτικές εκστρατείες και διαφημιστικές προβολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ. Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της περιοχής του Εθνικού Πάρκου.

δ. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων και λειτουργιών αναψυχής στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου.

ε. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν παραγωγικές δραστηριότητες εντός του Πάρκου ή εκτός αυτού που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν την διατήρηση και προστασία του Εθνικού Πάρκου.

στ. Η παρακολούθηση και η πλήρης καταγραφή των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αρχές που τίθενται στην ειδική περιβαλλοντική μελέτη και στην διαχειριστική μελέτη του βιότοπου του Σχινιά.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ

α. προβαίνει σε όλες τις ενέργειες ή δράσεις που είναι αναγκαίες για την αναβάθμιση,διατήρηση και αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Εθνικού Πάρκου.

β. μεριμνά για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων που προτείνεται στην εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη του βιότοπου.

γ. προβαίνει στην εκτέλεση προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών (όπως τεχνικών,οικονομικών,νομικών, αγοράς,σκοπιμότητας) για λογαριασμό του ή σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.

δ. παρέχει σε τρίτους τεχνικές υπηρεσίες,τεχνικές πληροφορίες και κάθε είδους συμβουλές ή ενημέρωση σε αντικείμενα σχετικά με την κατάσταση και λειτουργία του Εθνικού πάρκου.

ε. οργανώνει ή συμμετέχει σε σεμινάρια,εκπαιδευτικά προγράμματα,συνέδρια,συναντήσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού σε ζητήματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

στ. επιδιώκει τη συνεργασία με φορείς (πανεπιστήμια,ερευνητικά κέντρα,οργανισμούς,επιχειρήσεις) ή φυσικά πρόσωπα και αναλαμβάνει το συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων.

ζ. προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 2742/99 (Α'207).

Ημερολόγιο Δράσεων

November 2019
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30